สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

15 kV CV Wire and cablex