สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

18/30(36) kV CVx