สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

12/20(24) kV CV-AWAx