สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

8.7/15(17.5) kV CVx