สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

6/10(12) kV CVx