สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

3.6/6(7.2) kV CV-AWAx