สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

0.6/1 kV XLPE/LSHF-S 2-30 coresx