สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

0.6/1 kV XLPE/LSHF 2,3,4 CORESx