สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

0.6/1 kV NYCY Wire and cable



x