สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

0.6/1 kV FRC-XLPE/LSHF 2,3,4 coresx