สำหรับระบบเดินรถประเภทราง และสถานีโดยสาร

600/1000 V FRC-XL-LSHF 1 corex