สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

450/750 V 70°C NYCYx