สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ACSR Wire and cablex