สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

AAC Wire and cablex