สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

35 kV SAC Wire and cablex