สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

25 kV SAC Wire and cablex