สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

15 kV SAC Wire and cablex