สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

NAY Wire and cablex