สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

35 kV CV Wire and cablex