สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

25 kV CV Wire and cablex