สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

8.7/15(17.5) kV CV-SWAx