สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

3.6/6(7.2) kV CV-SWAx