CONTROL AND INSTRUMENTATION CABLES

600 V CVV

สายไฟฟ้า CVV เป็นสายไฟฟ้าหลายแกน ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวนและเปลือก PVC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

การติดตั้งใช้งานในวงจรควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรควบคุม สามารถใช้งานในพื้นที่แห้งหรือเปียกx