07 • Feb 2023
#PRESS RELEASES

ครูพันธุ์X เด็กพันธุ์R 2023 ครั้งที่ 2

BangkokCable จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคอุตรดิตถ์

BangkokCable จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า

บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า

โดยมีคณะอาจารย์และน้อง ๆ เข้าร่วมกว่า 160 คน

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ และน้อง ๆ ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในครั้งนี้น้อง ๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด เราจำเป็นต้องคำนึงถึงว่าสายไฟตัวนำทองแดง ที่เราเลือกใช้นั้น มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท สายไฟบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เลือกใช้ ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% และเป็นทองแดงเกรดสูงสุด ซึ่งความบริสุทธิ์นี้จะให้ค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด เพราะความบริสุทธิ์ที่ลดลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถขัดขวางการนำไฟฟ้าได้

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และเรายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลายภาคธุรกิจ เช่น โครงการเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน โรงไฟฟ้า สายส่ง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน กลุ่มธุรกิจ Oil & Gas และ สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัทอยู่คู่กับประเทศไทยมามากกว่าครึ่งศตวรรษ จึงทำให้เรามีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน และ ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล


#PRESS RELEASES

IWMA Insider Magazine- wire Dusseldorf special

IWMA Insider Magazine- wire Dusseldorf special

#EVENTS

Sales Townhall 2023

The quality of our people is the true source of our products’ quality.

x