10 • Nov 2022
#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ปี2565

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี 2565

ในงานพิธีไหว้ครู มอบวุฒิบัตร มอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาและมอบทุนช่วยเหลือ ประจำปี 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED

 
"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"
 
สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC
Website : www. Bangkokcable.com

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#EVENTS

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่

x