07 • Jan 2022
#PRESS RELEASES

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ
“ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ  บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด  ร่วมสนับสนุนสายไฟฟ้า #THW #VAF #NYY  ให้กับชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านฮั่ว ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 
#Bangkokcable  
#NoCableNoPower
#PEA #สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล 
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าคุณภาพ 
#สายไฟฟ้าของคนไทยเพื่อคนไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Sales@bangkokcable.com
Line@bangkokcablebcc 
www.bangkokcable.com

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x