05 • Aug 2021
#PRESS RELEASES

“ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด มอบทุน และสนับสนุนการศึกษา จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท เชื่อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality Basic Education) เป็นปัจจัยที่ช่วยเปิดโอกาส ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดี
 
#Bangkokcable #NoCableNoPower
 
www.bangkokcable.com

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x