24 • Sep 2021
#EVENTS

SMART ELECTRICAL SYSTEM DESIGN

งานเสวนาออนไลน์ “SMART ELECTRICAL SYSTEM DESIGN” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
งานเสวนาออนไลน์ “SMART ELECTRICAL SYSTEM DESIGN” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ขอขอบคุณวิทยากร ผู้บรรยายประจำงานเสวนา ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ อาจารย์ วิชัย เจริญสุข และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกๆท่าน ที่สนใจ และสนับสนุนในกิจกรรมของเรา ขอฝากผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าคุณภาพเป็นเลิศจากบริษัทของเรา เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x