27 • Aug 2021
#PRESS RELEASES

ห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับผู้ป่วย COVID-19

Bangkok Cable ส่งมอบสายไฟฟ้า VCT 2 x 1.5 SQ.MM จำนวน 3,000 เมตร ให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ เพื่อจัดสร้างห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วย COVID-19 และมอบให้สถานพยาบาล “ 
 
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานพยาบาลหลายแห่งมีบุคลากรจำกัด ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงค่อนข้างสูงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันบุคลากรด่านหน้าที่เปรียบเสมือนแม่ทัพคอยป้องกันประชาชนคนไทยให้ผ่านช่วงเวลาของการระบาดนี้ไปได้
 
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน   "เราจะไม่ทิ้งกัน"  
 
 
 
#No Cable   No Power 
www.bangkokcable.com 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x