17 • Jun 2021
#PRESS RELEASES

การทดสอบ Flame Propagation Test

ชนิดสาย 6/10(12)kV FR-CV(WS)3x150 SQ.MM ตามมาตรฐาน IEC 60332-3-24 (Category C) เป็นการยืนยันความสามารถในการต้านทานการลุกลามของเปลวไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ของสายไฟฟ้า
การทดสอบ จะทำในห้องเผาที่มีขนาดและการระบายอากาศตามที่มาตรฐานกำหนด เป็นเวลา 20 นาที เมื่อครบกำหนด จะทำการปิดหัวเผา รอจนกระทั่งไฟที่ไหม้บนสายไฟดับสนิท แล้วทำการวัดระยะที่สายเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งต้องไม่เกิน 2.5 เมตร จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย #ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าคุณภาพ #สายไฟฟ้าของคนไทย
#NoCableNoPower
https://www.bangkokcable.com/en/products/copper-cables-1
 

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x