09 • Apr 2021
#PRESS RELEASES

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System #ที่ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย

#บางกอกเคเบิ้ล พร้อมแล้ว ⚡️ สำหรับการให้บริการการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังการติดตั้ง ด้วยวิธี AC Resonance High voltage test ทดสอบที่หน้างานของลูกค้า อาทิ สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานระดับโลก IEC 60840 โดยไม่ทำให้สายเสียหาย

#BangkokCable​ #สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#BangkokCableUndergroundCables115kV
#UndergroundCables #NoCableNoPower #สายไฟฟ้าแรงดันสูง #สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง #สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x