16 • Feb 2021
#PRESS RELEASES

Light up your life project รร.บ้านแม่ซ้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสงสว่าง "เติมความฝัน" แสงแรกแห่งความสุข แสงแรกแห่งความหวัง ของเด็กๆ รร.บ้านแม่ซ้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

งานติดตั้งสายไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์ ของ BANGKOK CABLE และ BANGKOK SOLAR POWER  "แสงแรกพึ่งเริ่มต้น แสงต่อไปกำลังจะก่อกำเนิด" สุขใจทุกครั้ง เมื่อเห็นรอยยิ้มจากผู้ที่รับ

#bangkokcable
#NoCableNoPower
#สายไฟฟ้าของคนไทย
#bangkoksolarpower

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x