22 • Jan 2021
#PRESS RELEASES

Mobile testing Unit

Brand New "Mobile testing Unit" รถทดสอบสำหรับการให้บริการการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังการติดตั้ง
บางกอกเคเบิ้ล พร้อมแล้ว สำหรับการให้บริการการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังการติดตั้ง ด้วยวิธี AC Resonance High voltage test ทดสอบที่หน้างานของลูกค้า อาทิ สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานระดับโลก IEC 60840 โดยไม่ทำให้สายเสียหาย รถทดสอบของเรา ยังมีการทดสอบ Partial Discharge และ กรณีเกิดการ break down เราสามารถหาตำแหน่งจุดบกพร่อง (fault location) ได้อย่างแม่นยำ โดยได้รับความเกียรติจาก MEA บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด   บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมการทดสอบ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของให้บริการระดับโลกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลกันค่ะ
#MobiletestingUnit
#Bangkokcable
#HVCABLE
 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x