16 • Dec 2020
#EVENTS

อบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 2020

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เรื่องกระบวนการผลิตสายไฟฟ้าที่ทันสมัยและการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน เพื่อนำเนื้อหาไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
#bangkokcable
#NoCableNoPower
#วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
#สัมมนา
 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x