17 • Dec 2020
#PRESS RELEASES

มอบสายไฟฟ้าเพื่อใช้วิจัยเรื่อง การทดสอบ Partial discharge

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด มอบสายไฟฟ้าให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด โดยคุณกัญชริษา  นครศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบสายไฟฟ้า 22kV CE(WBT-WS) 1x95 Sq.mm ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้วิจัยเรื่อง การทดสอบ Partial  discharge ในห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า โดยมี ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นผู้รับมอบ
#bangkokcable 
#NoCableNoPower
#สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x